Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ36S2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M6

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021

Съгласно чл. 20 от ЗДОИ достъпът до обществена информация е безплатен, като разходите по предоставяне на обществена информация  се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011г. на Министъра на финансите според вида на носителя, както следва /без ДДС/:

1. Дискета - 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD - 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.;
4. Разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. Ксерокопие - 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. Факс - 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. Видеокасета - 1 брой – 3,25 лв.;
8. Аудиокасета - 1 брой – 1,15 лв.;
9. Писмена справка - 1 стр. (А4) – 1,59 лв.