Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TD6L3
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TD6J6

Проект 16.5.2.010 „Програма за специализирано трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе”

Дата на публикуване: 17.10.2021
Последна актуализация: 20.10.2021

Партньори по проект „Програма за специализирано трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе”, с код 16.5.2.010 и e-MS код ROBG-136 са както следва:

Водещ бенефициент: Окръжен съвет Гюргево

Партньор: Областна администрация Русе

Партньор: Община Ценово

Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните институции при общ интерес като зелена енергия и регионални инвестиции, а неговата обща стойност е 440 393.19 евро.

Съответно бюджетът е разпределен между партньорите както следва:

За Окръжен съвет Гюргево – 222 269.37 евро

За Областна администрация Русе – 5 958.30 евро

За Община Ценово – 212 165.52 евро.

Проектът се реализира по Програма Interreg V-A Румъния – България, като 85% от финансирането се осигуряват от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  в рамките на  Програмата  Interreg V-A Румъния – България, 13% представляват национално съфинансиране, а 2% са собствено участие.

 

I. PROJECT RESULTS:

Action plan in Romanian;

Summary of the Action Plan in English;

Analysis in Bulgarian_report_4;

Analysis in Bulgarian_annex_4.1;

Analysis in Bulgarian_annex_4.2;

Summary of the analysis in English;

Strategy in Bulgarian_annex_1;

Strategy in Bulgarian_annex_2;

Strategy in Bulgarian_annex_3;

Strategy in Bulgarian_annex_4;

Strategy_Res_Rs-Gr_Bg;

Strategy in Romanian;

Agreement_Bg;

Agreement_Ro;

Network of CBC actors

 

II. Study visit in Stockholm, Sweden

Sweden visit report scanned

 

III. Mentorship programme Giurgiu

IV. Press conference launch

V. Round table in Giurgiu

VI. Seminar in Giurgiu

VII. Training management of public investments

VIII. Working group 1

VIX. Working group 2

Training manual in Bg

Training manual in Ro

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

1. Презентация от откриваща пресконференция в гр. Русе на 22.05.2018г.;

2. Презентации от проведена Програма за наставничество в гр. Русе, 23.04. - 27.04.2018г.;
3. Доклад от проведена Програма за наставничество в гр. Гюргево, 18.06 - 22.06.2018г.;
4. Доклад от проведено посещение в гр. Стокхолм. Швеция, 24.06. - 29.06.2018г.;
5. Презентация от проведено обучение в Констанца, 06.08. - 11.08.2018г.;
5.1. Снимки от проведено обучение в Констанца, 06.08 - 11.08.2018г.;
6. Доклад от проведено посещение в гр. Гюсинг, Австрия, 09.09. - 14.09.2018г.;
7. Съобщение за предстоящо провеждане на кръгла маса в гр. Русе на 03.10.2018г.;
7.1. Снимки от проведена кръгла маса в гр. Русе на 03.10.2018г.;
8. Информация от проведено еднодневно обучение, на което са представени основни положения в съдържанието на разработената Интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе - Гюргево на 05.02.2019г.;
8.1. Презентации от проведеното еднодневно обучение, на което са представени основни положения в съдържанието на разработената Интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе - Гюргево на 05.02.2019г.;
9. Презентации от проведено обучение в гр. Велико Търново през март 2019г.;
10. План за действие за сътрудничество за подобряване на условията на административно ниво в района на Гюргево - Русе. Окръг Гюргево и област Русе в перспектива на 2020 - 2027г.;
11. Наръчник към Интегрирана стратегия за развитие на енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе - Гюргево;
12. Интегрирана стратегия за развитие на енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе - Гюргево;
13. Презентация от проведена заключителна пресконференция в гр. Русе на 14.05.2019г.
 
Списък на възложените договори по обществени поръчки
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
Линк към резултатите от проекта
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЯ ПО ПРОЕКТА:
1. Прессъобщение от 30.04.2018г.;
2. Прессъобщение от 16.05.2018г.;
3. Прессъобщение от 22.05.2018г.;
4. Прессъобщение от 23.06.2018г.;
5. Прессъобщение от 02.07.2018г.;
6. Прессъобщение от 13.08.2018г.;
7. Прессъобщение от 17.09.2018г.;
8. Прессъобщение от 20.09.2018г.;
9. Прессъобщение от 09.10.2018г.;
10. Прессъобщение от 28.01.2019г.;
11. Прессъобщение от 04.02.2019г.;
12. Прессъобщение от 05.02.2019г.;
13. Прессъобщение от 06.02.2019г.;
14. Прессъобщение от 30.03.2019г.;
15. Прессъобщение от 13.05.2019г.;
15. Прессъобщение от 14.05.2019г.;
16. Прессъобщение от 14.05.2019г.;
17. Прессъобщение от 17.05.2019г.