Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKHBL4
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKHB73
Архив

Постоянно действаща междуведомствена областна комисия по транспорт

Дата на публикуване: 10.09.2021
Последна актуализация: 19.10.2021

Постоянно действащата междуведомствена областна комисия по транспорт е консултативен орган на областния управител в изпълнение на функциите и задачите, определени в Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, както и в други нормативни документи. Председател на Областната комисия е заместник областен управител.

Комисията подпомага областния управител при провеждане на държавната политика в областта на транспорта, като изразява становища по предоставяните ѝ за разглеждане теми, осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на регионално, областно и общинско равнище и прави предложения до областния управител.