Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5
Постоянна комисия в областта на здравеопазването Постоянна комисия в областта на енергетиката, транспорта и околната среда Постоянна комисия по заетостта Постоянна комисия в областта на земеделието, горите, рибарството и аквакултурите Постоянна комисия в областта на културата и туризма Постоянна комисия в областта на социалните дейности Постоянна комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта Постоянна комисия в областта на индустрията и новите технологии Постоянно действаща областна епизоотична комисия Постоянно действаща междуведомствена областна комисия по транспорт Областна комисия по безопасност на движението по пътищата Постоянно действаща междуведомствена областна комисия „Военни паметници“ Съвместна българо-румънска работна група в областта на земеделието

Областни комисии

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 30.01.2023

Областните комисии и съвети се създават с решение на Областния съвет за развитие, съгласно изискванията на друг нормативен документ или за разглеждане на обществено значим въпрос.