Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QF4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O4

Указател

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.02.2022
структурно звено телефон за връзка
Кабинет на областния управител

+359 82 812 223

факс: +359 82 820 092

Кабинет на заместник областния управител

+359 82 812 229

Експерт "Връзки с обществеността"

+359 82 812 206

+359 82 812 226

Главен секретар на Областна администрация - Русе

+359 82 812 205

Директор на дирекция

"Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

+359 82 812 210

Директор на дирекция

"Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

+359 82 812 215
Център за административно обслужване

+359 82 812 235