Z6_PPGAHG800P72806SP5Q0MBI762
Z7_PPGAHG800P72806SP5Q0MBI716

Областен координационен център относно Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Дата на публикуване: 25.04.2023
Последна актуализация: 13.10.2023

        Областният координационен център (ОКЦ) е създаден в изпълнение на  чл. 5, ал.3, т.3 от Постановление №100/08.06.2018 г. на Министерски съвет (изм. и доп. с ПМС №259/14.10.2019 г.) относно Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (Механизма).
     Председател на Областния координационен център по Механизма за обхват е областения управител. ОКЦ следи за реализирането на дейностите по Механизма, провежда регулярни срещи за обмен на информация между ангажираните институции и подпомага координацията в съвместните действия на регионалните структури на министерствата и регионалните представители на администрациите, ангажирани с изпълнението на постановлението.

 


 

 

Заповед №6-95-00-476/28.09.2023 г. ОКЦ
Дата на публикуване: 28.09.2023

Презентация РУО - Русе
Дата на публикуване: 08.09.2022

Приложение
Дата на публикуване: 18.10.2021

Приложение
Дата на публикуване: 18.10.2021