Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA0
Архив

Областен съвет по условия на труда

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 09.10.2021

Областният съвет по условия на труд е консултативен орган, създаден в изпълнение на чл. 43, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Председател на съвета е заместник областен управител с ресор заетост и условия на труд.
Съветът подпомага областния управител в осъществяване на координация, консултации,  сътрудничество и съдействие на областно равнище при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Оказва съдействие при необходимост на комитетите и групите по условия на труд за решаване на конкретни проблеми.