Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7

Карта на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и на висшите училища в област Русе

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 06.06.2022