Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50THQR5
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50THQV3
Архив

Областен съвет по правата на хората с увреждания

Дата на публикуване: 20.09.2021
Последна актуализация: 10.10.2021

Областният съвет по правата на хората с увреждания е консултативен орган, създаден в изпълнение на чл. 19 от Закона за хората с увреждания. Председател е заместник областният управител на област Русе. Основните функции на Съвета са да подпомага областния управител при провеждане на държавната политика в сферата на хората с увреждания, като:
1. Изразява становища по предоставяните му за разглеждане теми, осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на регионално, областно и общинско равнище;
2. Прави предложения до областния управител за упражняване на контрол по повод и във връзка с осъществяване на актовете и действията на ръководителите на териториални звена, министерства и ведомства, имащи отношение към политиките за хората с увреждания;
3. Изразява становища по повод на доклади и информации, изготвени от териториални звена, министерства и ведомства, имащи отношение към политиките за хората с увреждания.

Вътрешни правила за работата на Съвета
Дата на публикуване: 15.10.2021