Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV5

Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.09.2021

Иваничка Банчева

Директор на дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

тел: 812 215

 

Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":

 1. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
 2. Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
 3. Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
 4. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
 5. Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
 6. Координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
 7. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
 8. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
 9. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
 10. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
 11. Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
 12. Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
 13. Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
 14. Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
 15. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
 16. Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
 17. Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
 18. Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
 19. Осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
 20. Води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 21. Води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
 22. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
 23. Осъществява процедури по реституционни закони;

 

Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.