Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q13
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR6

Регионален съвет за развитие

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 12.06.2023

Създаването на Регионалния съвет за развитие на (РСР) на Северен централен район (СЦР) е регламентирано в чл.18 от Закона за регионалното развитие. (Изм. – ДВ, бр.82 от 2009 г.,….; изм., бр.21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.). Регионалният съвет за развитие координира провеждането на държавната политика за регионално развитие в Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра.
Регионалният съвет за развитие се състои от председател, заместник-председател и членове и се подпомага от експертен състав. Членове на регионалния съвет за развитие са:
1. областните управители на областите от съответния регион за планиране от ниво 2;
2. кметове на общини и/или председатели на общински съвети от съответния регион за планиране от ниво 2.
Председателят на регионалния съвет за развитие се определя при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. Заместник-председателят подпомага председателя на регионалния съвет за развитие в изпълнение на неговите функции.
Поименният състав на членовете на регионалния съвет за развитие и на наблюдателите с право на съвещателен глас се утвърждава на всеки четири години със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Организацията и дейността на Регионалния съвет за развитие се определят с Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие.
Регионалният съвет за развитие на Северен централен район изпълнява следните функции:  
1. обсъжда и одобрява проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район;
2. изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район;
3. участва в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране, в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район, когато са му делегирани правомощия от съответните управляващи органи/национални партниращи органи;
4. предоставя писма за подкрепа във връзка с участието на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и инструменти за предприсъединителна помощ на Европейския съюз, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона; 5. осъществява консултативна функция при изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общините в Северен централен район;
6. разглежда и обсъжда въпроси, които имат отношение към развитието на Северен централен район.
Регионалният съвет за развитие провежда редовни заседания не по-малко от четири пъти годишно. За целите на обсъждане и одобряване на концепции за интегрирани териториални инвестиции могат да бъдат свиквани и извънредни заседания след представянето на доклади от експертния състав на регионалния съвет за развитие.
Регионалният съвет за развитие обсъжда становища, препоръки, доклади, справки и оценки и приема решения. Приетите решения се разпространяват до гражданите чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по решение на регионалния съвет за развитие.

 

Информация за регионалните съвети и протоколи от проведени заседания - сайт на МРРБ

 

 

Протокол от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от РСР на СЦР, инициирана на 29.05.2023г.