Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GL7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O23
Архив

Постоянна комисия в областта на здравеопазването

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 14.10.2021

Постоянната комисия в областта на здравеопазването е консултативен орган, създаден с Решение на Областния съвет за развитие на област Русе от 29.06.2017 г., във връзка с чл. 22, ал. 6 и ал. 8 от Закона за регионалното развитие. Председател е заместник областният управител на област Русе. Основните функции на Комисията са да подпомага областния управител при провеждане на държавната политика в сферата на здравеопазването, като
1. Изразява становища по предоставяните й за разглеждане теми, осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на регионално, областно и общинско равнище;
2. Прави предложения до областния управител за упражняване на контрол по повод и във връзка с осъществяване на актовете и действията на ръководителите на териториални звена, министерства и ведомства, имащи отношение към здравеопазването;
3. Изразява становища по повод на доклади и информации, изготвени от териториални звена, министерства и ведомства имащи отношение към здравеопазването.