Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q57
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U75

Контакти

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.10.2021

Експерт за връзки с обществеността

Областна администрация - Русе

Тел.:  +359 82 812 206

+359 82 812 226

e-mail: governor.pr@gmail.com