Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKHRT7
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKHRR6
Архив

Съвместна българо-румънска работна група в областта на земеделието

Дата на публикуване: 10.09.2021
Последна актуализация: 09.06.2022

Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ) е създадена със Споразумение между Окръжен съвет – Гюргево и Областна администрация – Русе, подписано на 30.03.2013 г.
Всяка от страните определя по 15 постоянни члена, които работят в рамките на СБРЗРГ. Страните си сътрудничат в областта на селското стопанство, храните, развитието на селските райони и бизнеса чрез съвместни дейности, целящи осигуряване на подкрепата на трансграничното бизнес сътрудничество и подобряване на регионалния образ и идентичност.
Председателят на СБРЗРГ се избира за период от 6 месеца на ротационен принцип.
Сътрудничеството между страните се осъществява благодарение на Асоциация „Еврорегион Данубиус“.