Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKHR81
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKHRC5
Архив

Областна комсия по безопасност на движението по пътищата

Дата на публикуване: 10.09.2021
Последна актуализация: 27.01.2023

Създаването на Областната комисия по безопасност на движението (ОКБДП) е регламентирано в чл. 167б. от Закона за движението по пътищата, като консултативен орган към Областния управител при провеждане на политиката по безопасност на движение по пътищата на областно ниво. ОКБДП планира, координира и докладва изпълнението на мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата в областта, като изготвя годишни план-програми и доклади, съобразени с Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България, плановете за действие за нейното изпълнение и методическите указания на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата". ОКБДП се състои от председател и членове, като поименният състав се определя със заповед на областния управител.

Организацията и дейността на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата се определят съгласно Правила за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на движението по пътищата, утвърдени от председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата".
ОКБДП има следните функции:
1.    организира изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021-2030 г. и плановете за действие към нея на областно ниво;
2.    постигане на съгласуваност и синхрон в работата на всички институции и организации, имащи отношение към БДП;
3.    подготовка, обсъждане и приемане на Годишна областна план-програма по БДП;
4.    подготовка, обсъждане и приемане на Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП;
5.    решаване на текущи и извънредни въпроси, чрез приоритизиране на конкретни мерки с отражение върху БДП;
6.    подкрепа за проекти, съвместни дейности и инициативи;
7.    други въпроси, свързани с осигуряването на БДП.

Комисията провежда заседания не по-малко от четири пъти годишно, на всяко тримесечие. Заседанията на Комисията са публични.

Областна план-програма по БДП за 2023 г.
Дата на публикуване: 16.02.2023

Годишен областен доклад по БДП за 2022 г.
Дата на публикуване: 16.02.2023

Образци
Дата на публикуване: 27.01.2023

Протокол №3 от 19.05.2022 г.
Дата на публикуване: 22.06.2022

Протокол №2 от 27.04.2022 г.
Дата на публикуване: 10.05.2022

Годишен доклад БДП 2021 /ревизиран/ 27.04.2022
Дата на публикуване: 10.05.2022

Протокол 1 от 28.02.2022 неприсъств.
Дата на публикуване: 04.03.2022

Годишен доклад БДП 2021
Дата на публикуване: 04.03.2022

Зап. 99 от 22.02.2022 за изм. зап. 559 от 23.09.2021 г.
Дата на публикуване: 04.03.2022

Областна План-програма по БДП за 2022 г.
Дата на публикуване: 07.01.2022

Протокол 6/22.12.2021
Дата на публикуване: 06.01.2022

Протокол №5/30.11.2021
Дата на публикуване: 17.12.2021

текуща БДП
Дата на публикуване: 17.12.2021

график заседания 2022
Дата на публикуване: 17.12.2021

Списък на приложенията - Образци
Дата на публикуване: 20.10.2021

1.0 Дневен ред на заседание на ОКБДП
Дата на публикуване: 20.10.2021

3.0 Годишен областен доклад по БДП
Дата на публикуване: 20.10.2021

3.3 Информация от Областен доклад по БДП
Дата на публикуване: 20.10.2021