Z6_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FS82J2
Z7_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FS82F1

Други

Дата на публикуване: 20.10.2021
Последна актуализация: 16.12.2022

Проект „Партньорство с кауза” по Програма „Правосъдие” – малка грантова схема по Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Проектът се изпълнява от сдружение „Център Динамика“ в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областна администрация – Русе. Продължителността му е 20 месеца.

Проектът отразява нуждата от противодействие на насилието, основано на пола, сред ромски жени чрез развитие на устойчиви стратегии за взаимодействие и овластяване с цел превенция на насилието и насърчаване на търсенето на помощ и подкрепа.

Целите на проекта са:

  • да предложи нови подходи в работата с уязвими групи жени в област Русе чрез включването им в тези процеси;
  • да повиши капацитета на специалистите за приложение при работата им с уязвими групи жени на чувствителен към половете подход за превенция на насилието;
  • да повдигне дебат за ролята на ромските жени в обществото;
  • да повиши общественото съзнание за проблемите на ромските жени и множествената дискриминация, с която се сблъскват.

Акцент в проекта е създаването на консултативен център, ситуиран в гр. Русе, в който ще се предоставя безплатна помощ за ромските жени и който ще извършва изнесени приемни в общините в област Русе. Внимание се обръща на подрастващите и тяхното ранно възпитание за нетърпимост към домашното насилие и за спазване на човешките права. Не на последно място интегрираният подход на проекта включва привличане на регионалните медии към процеса на превенция на насилието, основано на пола с фокус върху ромската общност.

 

Проект  „Използването на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма“ по програма REC-RDAP-GBV-AG-2019 (проект МАРТЕ).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Областна администрация – Русе е асоцииран партньор по проект  „Използването на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма“ по програма REC-RDAP-GBV-AG-2019 (проект МАРТЕ).

Проектът се изпълнява от международен консорциум от организации от 4 държави: водещ партньор:  Centro TIAMA и партньори: Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali (Италия), Ares 2.0 (Италия), Karditsa Women’s Center (Гърция), Zavod za oskrbo na domu, Ljubljana (Словения) Woman Institutions Union, Izmir (Турция) и  Сдружение „Център Динамика“ Русе (България).

Продължителността на проекта е 24 месеца, а неговата основна цел – подобряване на качеството на предлаганите услуги в помощ на малолетни, претърпели травма. Професионалистите, работещи с жертви, претърпели травма (в т.ч. психологическо, сексуално, физическо насилие; пребиваване в семейство на зависим/и от алкохол или наркотични средства; в семейство на извършител/и или обвинени в престъпления; в семейство на хора с ментални разстройства, диспансеризирани или склонни към самоубийство; с майки, които са склонни към насилие; в семейство е един или въобще без родители; в атмосфера на физическо и емоционално пренебрегване) имат голям потенциал да окажат професионална подкрепа, използвайки подходящите средства и, спазвайки правата на детето, да му помогнат да излезе от кризата. Ето защо специфичната цел на проекта е да помогне на професионалистите в процеса на разпознаване и работа в случаи на деца, преживели травма (ACEs – Adverse Childhood Experiences).

Ангажиментите на Областна администрация – Русе са подкрепа на Сдружение „Център Динамика“ в усилията й за повишаване на осведомеността по проблема, включвайки темата в дневния ред на подходящи форуми и използвайки потенциала на своите информационни канали; с информиране на съответните общински структури в област Русе за участие в проучването за оценка на нуждите на целевата аудитория, в организираните фокус групи за оценка на дефицитите и подобрение на услугите, предоставяни на децата, преживели травма, както и в процеса на анализ и осъвременяване на съществуващите координационни механизми в съответствие с новите инструменти и практики, които ще се оформят като резултат от дейностите по проекта и са в съответствие в директивите на ЕС по темата.


СЕМИНАРИ ЮНИ-ЮЛИ 2021 Г.

Над 70 участници от четири държави се включиха във виртуално обучение, проведено през юни и юли, и посветено на въздействието на неблагоприятните преживявания в детството върху хора, които са били жертва или свидетели на насилие.

Приоритетно внимание беше отделено на превенцията и ранното установяване на различните стресови събития в детската възраст. Сред тях са емоционалното, физическото и сексуално насилие, пренебрегването, както и това дадено дете да бъде свидетел на домашно насилие. Само част от възможните проблеми в зряла възраст са изпадането в депресия, злоупотребата с алкохол и/или наркотични вещества и дори опити за самоубийство.

Обучителите от Италия, които са служители в една от най-големите неправителствени организации, представиха своя опит чрез реални казуси и прилагани механизми за работа. Беше дадена възможност за задаване на въпроси и обсъждане на различните практики в работата на специалистите от участващите държави.

 

Проект „Гражданско участие в интеграционната политика“ Бенфициент Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областна администрация – Русе

Проект „Гражданско участие в интеграционната политика“ Бенфициент Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областна администрация – Русе

 

Проект “Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе чрез надграждащи и целенасочени обучения ” по приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13 и Договор № A 13-22-11/28.04.2014г.

Встъпителна прескоференция за представянето на проекта - 23 май 2014г.;

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месец май 2014г.;

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месец юни 2014г.;

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месеци юли, август и септември 2014г.;

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месец октомври 2014г.;

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месец ноември 2014г.;

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месеци декември 2014г., януари и февруари 2015г.;

Доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта за месеци март, април и май 2015г.

 

Проект „Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация – Русе” по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08 и Договор № ЦA12-22-24/12.08.2013г.

Доклад относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за месец октомври 2013г.;

Доклад относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за месец ноември 2013г.;

Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за месец септември, октомври, ноември и декември 2013г.;

Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за месец януари 2014г.;

Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за месец февруари 2014г.;

Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за месец март 2014г.;

Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за месец април 2014г.;

Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за месец май 2014г.;

Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за месец юни 2014г.;

Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за месец юли 2014г.;

Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за месец август 2014г.;

Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за месец септември 2014г.;

Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за месец октомври 2014г.;

Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация Русе" за месец ноември 2014г.;

Бюлетин относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект "Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация - Русе" за периода 12.08.2012г. – 31.12.2014г.

 

Проект BG A 10-13- 18/22.02.2012 г., изпълняван от Областна администрация - Русе в партньорство с Общинските администрации Борово и Сливо поле по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.

Обява:„Дните на отворените врати по проект, BG A 10-13-18/22.02.2012г." - публикувана на 06.08.2013г.;

Обява:„Дните на отворените врати по проект, BG A 10-13-18/22.02.2012 ." - публикувана на 08.08.2013г.;

Обява:„Дните на отворените врати по проект, BG A 10-13-18/22.02.2012г." - публикувана на 12.08.2013г.;

Прессъобщение: Участие в „Дните на отворените врати" - 12.08.2013г.;

Обява:„Дните на отворените врати по проект, BG A 10-13-18/22.02.2012г." - публикувана на 14.08.2013г.;

Прессъобщение: Областна администрация - Русе приключи дейност „Дни на отворени врати” по проект. - публикувана на 16.08.2013г.;

Прессъобщение: Областна администрация - Русе проведе обществено обсъждане - публикувана на 19.08.2013г.