Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QV5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31C6
Областна стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Русе Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в област Русе Стратегия на област Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите Областна стратегия за развитие на област Русе

Стратегии

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 28.04.2023

В този раздел са публикувани основополагащи документи, за политиката на областната администрация в различни аспекти на дейността и