Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QV5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31C6

Стратегии

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

В този раздел са публикувани основополагащи документи, за политиката на областната администрация в различни аспекти на дейността и