Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QJ5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV4

Главен секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2022

 

 

 

Главният секретар:

1. Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
2. Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
3. Създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
4. Осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;
5. Контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
6. Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
7. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
8. Организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;
9. Изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.