Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH7G1
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TH7C3
Архив

Областен съвет за развитие

Дата на публикуване: 10.09.2021
Последна актуализация: 10.10.2021

Създаването на Областни съвети за развитие е регламентирано в чл.22 от Закона за регионалното развитие. Областният съвет за развитие съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на територията на областта.
Председател на областния съвет за развитие е областният управител, а постоянни членове са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. Като членове на съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до тяхната компетентност, участват и ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на областта. Председателят на областния съвет за развитие кани на заседанията на съвета да присъстват с право на съвещателен глас физически лица и представители на юридически лица и на граждански организации, които имат отношение към развитието на областта. Списъкът с поименния състав на областния съвет за развитие се обявява публично по подходящ начин.

Организацията и дейността на Областния съвет за развитие се определят с Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие.
Областният съвет за развитие на област Русе изпълнява следните функции:
1.    одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните комисии към областния съвет за развитие;
2. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
3. обсъжда и решава въпроси, имащи отношение към цялостното развитие на областта.
По решение на Областния съвет за развитие се създават постоянни или временни комисии, които подпомагат дейността му. Постоянните комисии се създават в областта на пространственото развитие, устройството на територията и строителството, индустрията и новите технологии, транспорта и енергетиката, туризма и околната среда, здравеопазването, образованието, пазара на труда и други.
Областният съвет за развитие заседава най-малко един път годишно.
Заседанията на областния съвет за развитие са открити.
Приетите материали от заседанията на съвета са публични и се оповестяват по подходящ начин.

Таблица за отразяване на коментари
Дата на публикуване: 03.04.2023

Състав ОСР 2023
Дата на публикуване: 03.04.2023

Таблица с коментари
Дата на публикуване: 15.10.2021

Протокол № 1/ 16.12.2019 г.
Дата на публикуване: 15.10.2021

Приложение 1.
Дата на публикуване: 14.10.2021

Приложение 2.
Дата на публикуване: 14.10.2021

Приложение 3.
Дата на публикуване: 14.10.2021