Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QN5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3187

Органиграма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.03.2023

Графично представяне на организационната структура на Областна администрация - Русе и разпределението на щатните длъжности

Организационна структура на Областна администрация - Русе