Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR4
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI0
Архив

Постоянна комисия в областта на енергетиката, транспорта и околната среда

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 10.10.2021

Постоянната комисия в областта на енергетиката, транспорта и околната среда е създадена с решение от 29.06.2017 г. на Областния съвет за развитие на област Русе, съгласно чл.66, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Комисията е постоянно действащ консултативен орган към Областния съвет за развитие на област Русе, който осигурява междуведомствената координация и взаимодействие, при осъществяване на държавната политика в секторите енергетика, транспорт и околна среда, на територията на областта.
Комисията се състои от председател, секретар/и членове. Членовете на Комисията са представители на: общините на територията на областта, териториалните звена на министерства и други държавни институции, съобразно компетенциите им в различните сектори; областните структури на представителните организации на работодателите и представителните организации на работниците и служителите; отраслови и браншови организации;     юридически лица с нестопанска цел в региона, чиято дейност е свързана с конкретните секторни политики.
Председателят, секретарят и членовете на Комисията се определят със заповед на Областния управител на област Русе.

Организацията и дейността на Постоянната комисия в областта на енергетиката, транспорта и околната среда се определят с Правилата за организацията и дейността на постоянните или временните комисии към Областния съвет за развитие на област Русе, одобрени с решение от 29.06.2017 г.
Постоянната комисия в областта на енергетиката, транспорта и околната среда изпълнява следните функции:
1.    определя приоритетите на регионалната политика в секторите енергетика, транспорт и околна среда в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие, на Регионалния и Общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи за регионално развитие;
2.    обсъжда и одобрява инициативи и схеми за ресурсно осигуряване на Областната стратегия за развитие на област Русе, включително за финансиране на общински проекти;
3.    осигурява условия за провеждане на регионалната политика в секторите енергетика, транспорт и околна среда;
4.    съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на планови и стратегически документи в секторите енергетика, транспорт и околна среда;
5.    обсъжда и предлага решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество в секторите енергетика, транспорт и околна среда.
Комисията провежда заседания в зависимост от постъпилите за разглеждане предложения и съобразно тяхното значение на междуобщинско и областно ниво.
Заседанията на Комисията са публични.