Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F1906
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F19O5
Архив

Постоянна комисия в областта на индустрията и новите технологии

Дата на публикуване: 08.09.2021
Последна актуализация: 09.10.2021

Постоянната комисия в областта на индустрията и новите технологии е консултативен орган към Областния съвет за развитие, който осигурява междуведомствената координация и взаимодействие при осъществяване на държавната политика за регионално развитие.
Комисията е създадена в изпълнение на Решение на Областния съвет за развитие на област Русе от 29.06.2017 г. , съгласно чл. 66, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.
Председател е заместник областен управител на област Русе.
Областната комисия в областта на индустрията и новите технологии определя приоритетите на регионалната политика в сектора в съответствие с приоритетите на регионалния и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи за регионално и икономическо развитие на страната.
Комисията съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на планови и стратегически документи в сектора. На заседания се обсъждат и предлагат решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество в сектор индустрия и нови технологии.