Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18K1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI1
Архив

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 08.04.2024

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към областния управител на област Русе е координиращ и консултативен орган, който подпомага областния управител в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси на територията на област Русе.
Председател е областният управител на област Русе.
Областният съвет съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и защита правата на човека на територията на област Русе. Областният съвет приема и координира изпълнението на областни стратегии и програми, отнасящи се до междуетническите отношения, интеграцията и защитата на правата на българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и интеграционните въпроси на територията на област Русе, координира изпълнението по отношение на Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства в област Русе.


2024 г.

Протокол/22.03.2024 г.

Заповед №6-95-00-133/15.03.2024 г. за изменение състава на Съвета

Правилник за устройството и дейността на Съвета

Заповед №6-95-00-127/11.03.2024 г. за създаване на Съвета и утвърждаване на състава му

 

2022 г.

Протокол/20.09.2022 г.

 

2021 г.

Протокол от заседание на 14.07.2021г.,

Правилник за устройството и дейността на ОССЕИВ

Заповед №6-95-00-311/01.07.2021 г.