Z6_PPGAHG800P72806SP5Q0MBEC42
Z7_PPGAHG800P72806SP5Q0MBESS5

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за лицата по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 подадени през 2023 г.

Дата на публикуване: 10.05.2023
Последна актуализация: 15.08.2023

Рег. №/Дата

Име и фамилия

Длъжност

Основание за подаване на

декларацията

Декларации

неподадени в срок

Чл. 35, ал. 1,

т. 1

Чл.35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал. 1,

т. 3

Чл. 35, ал. 1,

т. 4

Част I

Част II

1

212/07.02.2023г.

Десислава Пенчева

Главен експерт

 

 

 

 

Х

 

2

213/10.02.2023г.

Красимира Кънчева

Главен експерт

 

 

 

 

Х

 

3

214/16.03.2023г.

Красимира Кънчева

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

4

215/30.03.2023г.

Павлина Димитрова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

5

216/18.04.2023г.

Христина Веселинова

Старши експерт

Изтегли

 

 

 

 

 

6

217/19.04.2023г.

Диляна Маслинкова-Кирова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

7

218/20.04.2023г.

Александър Корфонозов

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

8

219/21.04.2023г.

Десислава Пенчева

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

9

220/21.04.2023г.

Ивелина Панчева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

10

221/26.04.2023г.

Христина Веселинова

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

11

222/26.04.2023г.

Христина Веселинова

Старши експерт

 

 

Изтегли

 

 

 

12

223/27.04.2023г.

Христина Веселинова

Старши експерт

 

 

 

Изтегли

 

 

13

224/02.05.2023г.

Христина Веселинова

Старши експерт

 

 

 

 

Изтегли

 

14

225/02.05.2023г.

Ивелин Тодоров

Младши експерт

 

Х

 

 

 

 

15

226/02.05.2023г.

Николай Иванов

Старши счетоводител

 

Х

 

 

 

 

16

227/03.05.2023г.

Илка Костадинова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

17

228/03.05.2023г.

Владимир Босаков

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

18

229/09.05.2023г.

Иваничка Банчева

Директор на дирекция АКРРДС

 

Х

 

 

 

 

19

230/09.05.2023г.

Даниела Димитрова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

20

231/09.05.2023г.

Ирена Минева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

21

232/09.05.2023г.

Мая Трайкова

Главен специалист

 

Х

 

 

 

 

22

233/10.05.2023г.

Георги  Георгиев

ЕВО

 

Х

 

 

 

 

23

234/10.05.2023г.

Наталия Иванова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

24

235/10.05.2023г.

Десислава Инджова

Старши юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

25

236/10.05.2023г.

Тодор Карагьозов

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

26

237/10.05.2023г.

Вечие Ибрямова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

27

238/11.05.2023г.

Елица Петкова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

28

239/11.05.2023г.

Севги Хебибова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

29

240/11.05.2023г.

Денислава Ценова

Старши счетоводител

 

Х

 

 

 

 

30

241/11.05.2023г.

Велина Кьосева-Камбурова

Главен юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

31

242/11.05.2023г.

Огнян Атанасов

Н-к отдел ДС

 

Х

 

 

 

 

32

243/12.05.2023г.

Лилия Георгиева

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

33

244/12.05.2023г.

Момчил Абрашев

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

34

245/15.05.2023г.

Надежда Шанова

Н-к отдел АКРР

 

Х

 

 

 

 

35

246/15.05.2023г.

Ивелина Пенчева

Директор на дирекция АПОФУС

 

Х

 

 

 

 

36

247/15.05.2023г.

Росица Кънева

Младши експерт

 

Х

 

 

 

 

37 248/15.05.2023г. Вероника Гечева Главен експерт   Х        
38 249/15.05.2023г. Здравка Гунчева-Неделчева Старши експерт   Х        
39 250/29.06.2023г. Станислав Данев Старши експерт Изтегли          
40 251/02.08.2023г. Станислав Данев Старши експерт   Х        
41 252/02.08.2023г. Станислав Данев Старши експерт     Изтегли      

 

Забележка:
1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Русе са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Русе и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.
3. През 2023 г. декларациите по чл. 35, ал.1, т.1 и т. 2 са подадени в срок от всички служители.