Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AM3
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT6

Климат и релеф

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2021

Климатът е умерено континентален. Лятото е сухо и горещо, с характерните летни суховеи и недостатъчните валежи, които на места водят до силна ерозионна дейност. Характерни за зимния сезон са силните североизточни ветрове. Есента и пролетта са краткотрайни. Въпреки студената зима, поради малката надморска височина пролетта настъпва рано, но е по-студена от есента. Резкият контраст между зимните и летните условия характеризират климата в района като подчертано континентален.
Мъглите по поречието на Дунав са типично сезонно явление.
Релефът на района е преобладаващо низинен и равнинно-хълмист, което е подходящо за развитие на земеделие и не затруднява изграждането на транспортна и техническа инфраструктура. Териториите в близост до р. Дунав се характеризират с ниска заливна част, с високи подпочвени води и алувиално-ливадни почви  и с надзаливна част, образувана от кредни скали, покрити с льос, с дълбоки подпочвени  води и черни земни почви (над 60 м височина).
В землището на гр. Борово се намира най-високата точка на Русенска област (289 м над морското равнище).
Въпреки малката надморска височина са налице ареали (предимно в община Иваново) с полупланински облик, каньоновидни речни долини и висока пейзажна атрактивност (Поломието).
Тази характеристика на релефа обяснява основното стопанско предназначение на територията – за селско стопанство. Въпреки това в определени части релефното разнообразие, в съчетание с добро екологично състояние и изключителни културни ресурси, предполага развитие на различни форми на туризъм (предимно в областта на екотуризма). Като ресурс, релефът предлага два основни акцента – Поломието (ПП „Русенски Лом”) и река Дунав.