Постоянно действаща областна епизоотична комисия

Дата на публикуване: 10.09.2021
Последна актуализация: 10.10.2021

Постоянно действащата областна епизоотична комисия е консултативен орган, създаден в изпълнение на чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Председател е заместник областният управител на област Русе. Основните функции/задачи на Комисията са да подпомага областния управител при провеждане на държавната политика в сферата на здравеопазването на животните, като:
1. Изразява становища по предоставяните й за разглеждане теми, осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на регионално, областно и общинско равнище;
2. Прави предложения до областния управител за упражняване на контрол по повод и във връзка с осъществяване на актовете и действията на ръководителите на териториални звена, министерства и ведомства, имащи отношение към здравеопазването на животните;
3. Изразява становища по повод на доклади и информации, изготвени от териториални звена, министерства и ведомства имащи отношение към здравеопазването на животните.

 

Протокол/07.03.2022 г.
Дата на публикуване: 09.03.2022