Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKHBQ1
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKHBH7
Архив

Постоянно действаща областна епизоотична комисия

Дата на публикуване: 10.09.2021
Последна актуализация: 04.08.2023

Постоянно действащата областна епизоотична комисия е консултативен орган, създаден в изпълнение на чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Председател е заместник областният управител на област Русе. Основните функции/задачи на Комисията са да подпомага областния управител при провеждане на държавната политика в сферата на здравеопазването на животните, като:
1. Изразява становища по предоставяните й за разглеждане теми, осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на регионално, областно и общинско равнище;
2. Прави предложения до областния управител за упражняване на контрол по повод и във връзка с осъществяване на актовете и действията на ръководителите на териториални звена, министерства и ведомства, имащи отношение към здравеопазването на животните;
3. Изразява становища по повод на доклади и информации, изготвени от териториални звена, министерства и ведомства имащи отношение към здравеопазването на животните.


2023

Протокол/27.07.2023 г.

Заповед №6-95-00-2/04.01.2023 г. за допълнение състава на Комисията

 

2022

Протокол/30.11.2022 г.

Заповед №6-95-00-662/29.11.2022 г. за изменение състава на Комисията

Протокол/07.03.2022 г.

Заповед №6-95-00-120/02.03.2022 г. за изменение състава на Комисията

 

2021

Заповед №6-95-00-731/06.12.2021 г. за изменение състава на Комисията

Вътрешни правила за работата на Комисията

Заповед №6-95-00-397/13.07.2021 г. за създаване на Комисията и утвърждаване на състава ѝ