Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q74
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3106
Проект № BG05SFOP001-2.009-0069 "Областна администрация - Русе през погледа на гражданското общество" Проект 16.5.2.010 „Програма за специализирано трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе” Други

Проекти изпълнявани от областна администрация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

Запознайте се с актуалните проекти, в които Областна администарция - Русе участва като бенефициент или партньор