Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50THQL3
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50THQJ6
Архив

Областен експертен съвет по устройство на територията

Дата на публикуване: 20.09.2021
Последна актуализация: 10.10.2021

Създаването на Експертен съвет по устройство на територията е регламентирано в чл.4 от Закона за устройство на територията. Експертният съвет е консултативен орган на Областния управител на област Русе в изпълнение на възложените му функции и задачи при провеждане на държавната политика за устройство на територията на областта.
Областният експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) се създава със заповед на Областния управител, състои се от председател, секретар и членове. Конкретният състав се определя според характера на разглеждания проект. В състава на експертния съвет се включват и представители на специализираните контролни и съгласувателни органи, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по закон. Председателят на ОЕСУТ може да кани на заседанията и други физически и юридически лица, имащи отношение към разглеждания проект.

Организацията и дейността на ОЕСУТ се определят с Правила, утвърдени от областния управител. ОЕСУТ подпомага Областния управител при провеждане на държавната политика за устройство на територията на област Русе, като:
1.    Изразява становища по разглежданите проекти, отразени в протоколно решение.
2.    Осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на регионално, областно и общинско равнище.
3.    Прави предложения до Областния управител за утвърждаване на актове съгласно правомощията му по Закона за устройство на територията.
ОЕСУТ провежда заседания в зависимост от постъпилия за разглеждане проект и съобразно устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско значение. В заседанията на ОЕСУТ задължително участват членовете от основния състав и най-малко трима членове по привличане, според характера на разглеждания проект.
Заседанията на ОЕСУТ са закрити.
Актовете, издадени от областния управител по протоколно решение на ОЕСУТ, се обявяват публично по подходящ начин.