Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A14
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT5

Околна среда и природни ресурси

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2021

Територията на област Русе геоложки принадлежи към Мизийската платформа. Областта е бедна на полезни изкопаеми. Преобладават само нерудните полезни изкопаеми. В областта са открити и се изследват кварцов пясък, облицовъчен варовик и каолин. Те са база за развитието на редица производства от преработващата промишленост: керамичната, порцеланово-фаянсовата промишленост и др. Находищата имат лещовиден пластов характер. Със стопанско значение са находищата:
-    на каолин и кварцов пясък при гр. Ветово, гр. Сеново и с. Кривня в Община Ветово;
-    на строителен варовик при селата Пиргово, Красен и Божичен (Община Иваново) и с. Басарбово (Община Русе);
-    на камък и вар (с. Ценово) и инертни материали от р. Дунав.
В областта няма открити находища на рудни полезни изкопаеми и изкопаеми горива.
Емисиите на въглероден диоксид в атмосферата в областта са двойно по-ниски от средните за страната – 143 т/кв.км при 274,8 т/кв.км в страната за 2018 г. Обемът на образуваните битови отпадъци е близък до средния за страната, но делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци остава изключително нисък – 17% при 71% в страната. Делът на населението с достъп до обществена канализация остава сравнително нисък – 69% (при 76% в страната), но цялата мрежа е свързана с пречиствателни станции за отпадъчни води (при 64% в страната) през 2018 г.