Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TD6E4
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TD6H6

Проект № BG05SFOP001-2.009-0069 "Областна администрация - Русе през погледа на гражданското общество"

Дата на публикуване: 18.01.2019
Последна актуализация: 20.10.2021

На 18 януари 2019 г. Клуб „Отворено общество” – Русе стартира изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация - Русе през погледа на гражданското общество“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от ЕС чрез Европейския социален фонд - процедура BG05SFOP001-2.009 Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Проектът се реализира от Сдружение Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областна администрация – Русе. Проектът цели да се усъвършенства мониторингът и оценката на провежданите политики от Областна администрация – Русе, както и да се създадат възможности за повишено участие на гражданското общество в управлението.

Проектните цели кореспондират на Стратегическа цел 2 на ОП „Добро управление” – „Партньорско управление с гражданите и бизнеса” и Стратегическа цел 3 „Открито и отговорно управление“. Проектът е свързан с проучвания, анализи и препоръки за работата на Областна администрация – Русе, добри европейски практики, модел, свързан с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики, граждански мониторинг върху действията на администрацията, повишаване на комуникационните умения на служителите в Областна администрация, широка информационна кампания за разпространение на резултатите.

Целеви групи по проекта са: служителите от Областна администрация, НПО, бизнес организации, общински администрации, граждани. Дейностите ще допринесат за:

  • повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите;
  • анализ на мнения и препоръки на гражданите, НПО, бизнес и местни власти за работата на Областна администрация – Русе;
  • проучване на нагласите на служителите от Областна администрация за подобряване на диалога с гражданите;
  • изработен модел за подобряване на гражданското участие във формиране на политики на областно ниво, подобряване на работата на администрацията;
  • подобрен обществения имидж на Областна администрация - Русе.

Продължителност на проекта: 14 месеца
Обща стойност на проекта: 89 316лв.

Проект № BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация - Русе през погледа на гражданското общество“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, финансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.