Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F11P7
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F1HC1
Архив

Постоянна комисия в областта на културата и туризма

Дата на публикуване: 08.09.2021
Последна актуализация: 09.10.2021

Постоянната комисия в областта на културата и туризма е консултативен орган към Областния съвет за развитие, който осигурява междуведомствената координация и взаимодействие при осъществяване на държавната политика за регионално развитие.
Комисията е създадена в изпълнение на Решение на Областния съвет за развитие на област Русе от 29.06.2017 г. , съгласно чл. 66, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.
Председател е заместник областен управител на област Русе.
Постоянната комисия в областта на културата и туризма определя приоритетите на регионалната политика в сектора в съответствие с приоритетите на регионалния и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи за развитие на страната в сектор култура и туризъм.
Комисията съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на планови и стратегически документи в сектора. На заседания се обсъждат и предлагат решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество в областта на културата и туризма.
По предложение и след съгласуване с членовете на Постоянната комисия в областта на културата и туризма, съгласно Решения №№1 и 2, взети с Протокол №1/10.03.2020 г., Областният управител утвърждава Стратегията за устойчиво развитие на туризма в област Русе 2020-2030.