Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A96
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT7

Работна сила

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2021

Съгласно анализ на Института за пазарна икономика, икономическата активност в област Русе се повишава бавно, но стабилно през последните години, придружена с ръст на заетостта и намаляване на безработицата. През 2019 г. коефициентът на икономическа активност е 72,7% при 74,3% в страната. Коефициентът на заетост почти се изравнява със средните стойности – 69,6% при 70,1% в страната, а коефициентът на безработица от десетилетие е по-нисък от средния и през 2019 г. достига 3,1% при 4,2% в страната. Образователният профил на работната сила в областта е значително по-добър от средния за страната. Делът на висшистите достига 31% (при 28% в страната), а на хората с основно и по-ниско образование – 11% (при 18% в страната). Предизвикателство пред местния пазар на труда остава застаряването на населението. През 2019 г. коефициентът на демографско заместване като отношение на населението на 15–19 години към това на 60–64 години е 59% при 66% в страната.