Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A53
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U36

Икономическо развитие

Дата на публикуване: 25.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2021

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Русе нараства, но увеличението му е чувствително по-ниско и областта все повече изостава от средните стойности за страната. Докато преди две десетилетия той е бил около 12–13% по-нисък от средния, през 2018 г. достига 11,8 хил. лв. при 15,6 хил. лв. в страната и разликата вече е 25%. При размера на заплатите ситуацията е почти идентична и през 2018 г. средната брутна заплата в областта достига 11,2 хил. лв. годишно при 13,8 хил. лв. в страната. За трета поредна година доходите на домакинствата в областта са под средните за страната и ръстът им през 2019 г. също е по-нисък. Нивата на бедност в областта през 2019 г. са подобни на средните за страната. Делът на населението, живеещо под националната линия на бедност, е 22% (при 23% в страната), а на живеещите с материални лишения – 25% (при 20% в страната).
Инвестиционната активност в област Русе се приближава до средната за страната през 2018 г. Броят на предприятията нараства и достига 54 на 1000 души от населението (при 59 на 1000 души в страната). След двугодишно намаление на разходите за дълготрайни материални активи през 2018 г. те отново нарастват и са 1948 лв./човек (при 2750 лв./човек в страната). За първи път от пет години се наблюдава и скок на преките чуждестранни инвестиции и те достигат 1964 евро/човек (при 3560 евро/човек в страната). Произведената продукция нараства по-бавно от средния темп за страната и остава под средните стойности. Относителният ѝ обем достига 23,2 хил. лв./човек при 25,9 хил. лв./ човек в страната. Изоставане има и при усвояването на европейски средства. Към 15 юни 2020 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми в областта е 1558 лв./човек (при 1976 лв./човек в страната). В рамките на областта най-много европейски средства усвоява община Бяла.
Най-голям дял заема сектора на услугите, следван от индустрията и аграрния. В икономиката на област Русе преобладават отраслите на леката промишленост – шивашка, текстилна и хранително-вкусова. Към тях могат да се включат също и химическата промишленост, корабостроенето, машиностроенето, металообработването и производството на военна техника.
Водещи фирми в технологичните услуги са:
-    СЕТ Писиби Технолоджи ООД, Щайнер Електроник ЕООД и Тераком ООД, специализирани във високо-технологични дейности (лекарствени вещества и продукти, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти);
-    Монтюпе ЕООД, А Л Филтър ООД,  Оргахим АД и др., специализирани в средно високо-технологични дейности (химични продукти, електрически съоръжения, машини и оборудване, автомобилостроене)
-    РУ Ангел Кънчев, Нетуоркс България ООД, Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик, Интермедия ООД, Оперно Филхармонично Дружество Русе, специализирани във високо-технологични наукоемки услуги (научни изследвания и експериментални разработки, информационни технологии, образование, творчески услуги)
Област Русе още се характеризира с опит и традиции в земеделието. Районът е особено благоприятен за растениевъдство и животновъдство. Основни култури, които се отглеждат са рапица, слънчоглед, царевица. На територията на областта са създадени и сравнително големи месопреработвателни компании, които в последствие пласират в свои фирмени магазини продукцията си.