Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F1HQ3
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F1HL2
Архив

Постоянна комисия в областта на социалните дейности

Дата на публикуване: 08.09.2021
Последна актуализация: 14.10.2021

Постоянната комисия в областта на социалните дейности е консултативен орган, създаден с Решение на Областния съвет за развитие на област Русе от 29.06.2017 г., във връзка с чл. 22, ал. 6 и ал. 8 от Закона за регионалното развитие. Председател е заместник областният управител на област Русе. Основните функции на Комисията са да подпомага областния управител при провеждане на държавната политика в сферата на социалните дейности, като
1. Изразява становища по предоставяните й за разглеждане теми, осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на регионално, областно и общинско равнище;
2. Прави предложения до областния управител за упражняване на контрол по повод и във връзка с осъществяване на актовете и действията на ръководителите на териториални звена, министерства и ведомства, имащи отношение към социалните дейности;
3. Изразява становища по повод на доклади и информации, изготвени от териториални звена, министерства и ведомства имащи отношение към социалните дейности.