Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI2
Архив

Постоянна комисия по заетостта

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 09.10.2021

Постоянната комисия по заетост е консултативен орган, създаден в  изпълнение на чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта, чл. 6 от Правилника за неговото прилагане, чл. 22, ал. 7 вр. ал. 6 вр. ал. 1 от Закона за регионалното развитие, Решение на Областния съвет за развитие на област Русе от 29.06.2017 г.
Председател на комисията е заместник областен управител с ресор заетост и условия на труд.
Комисията подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище. Осигурява съответствие между националните и регионалните интереси в областта на заетостта и пазара на труда, съобразени с приоритетите на регионалните и национални стратегически документи, в това число и Националния план за действие по заетостта.

 

Презентация РУО - Русе план-прием 2024
Дата на публикуване: 15.02.2024

Протокол №3 от 19.12.2023 Заетост
Дата на публикуване: 21.12.2023

Презентация РУО - Русе
Дата на публикуване: 21.12.2023

Презентация РУО - Русе, план-прием 2023/2024
Дата на публикуване: 14.02.2023

Презентация РУО - Русе
Дата на публикуване: 14.12.2022

Правила план-прием 2023-2024
Дата на публикуване: 14.12.2022

Прогнозни целеви стойности 2023/2024
Дата на публикуване: 14.12.2022

STEM профили и специалности
Дата на публикуване: 14.12.2022

Заповед №6-95-00-607/27.10.2022 г.
Дата на публикуване: 31.10.2022

Протокол от 10.02.2022 г.
Дата на публикуване: 15.02.2022

Приложение (Презентация РУО - Русе)
Дата на публикуване: 15.02.2022

Приложение 1
Дата на публикуване: 23.12.2021