Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3643
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31M4

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 20.10.2021

Звено, което отговаря за приемането и регистрирането на заявленията за достъп до обществена информация – Център за административни услуги и информационно обслужване.

Определено е лице, което да разглежда подадените заявления за достъп до обществена информация – посочено в заповед на областния управител.

Работното време на Център за административни услуги и информационно обслужване от 09.00 часа до 17.30 часа.