Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Указания за прилагане на държавна помощ

Дата на публикуване: 08.03.2024
Последна актуализация: 13.03.2024

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“ И „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

От 20 март до 09 април 2024 г. тече срок за подаване на заявления в Общинските служби по земеделие по постоянен адрес, адрес на управление:
по Държавна помощ “ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“ И „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА”.

Цел на помощта
Осигуряване на ликвидност за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица, за да се смекчат негативните ефекти на руската агресия срещу Украйна, наложените санкции и предприетите ответни мерки, и да се осигури непрекъснатостта на икономическата дейност.

Вид и форма на помощта
Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица за компенсиране на част от повишените разходи за производство.

- указания:
Същите са публикувани на Сайта на ДФЗ- dfz.bg - на следните линкове:

Ukazaniq+DFZ+Ukraina+2024-28+02+24_PUBLIKUVANE.pdf

- "Схеми и мерки за подпомагане" - "Държавни помощи" - "Краткосрочни схеми за подпомагане" - "2024":

https://www.dfz.bg/bg/short-term-support-schemes/-/asset_publisher/ezug/content/ukazania-za-prilagane-na-d-rzavna-pomos-pomos-v-podkrepa-na-likvidnostta-na-zemedelski-stopani-za-preodolavane-na-negativnoto-ikonomicesko-v-zdejstvie-na-ruskata-agresia-sresu-ukrajna-i-pomos-v-podkrepa-na-likvidnostta-na-zemedelski-stopani-proizvoditeli-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ezug_assetEntryId=1305382&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ezug_redirect=https%3A%2F%2Fwww.dfz.bg%3A443%2Fbg%2Fshort-term-support-schemes%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ezug%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ezug_assetEntryId%3D1305382%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ezug_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse

Срок за плащане - до 22 април 2024 г.

Необходими специфични документи:
ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И КООПЕРАЦИИ: Решение за участие образец същият е примерен и подлежи на промяна в съответствие с вида на юридическото лице.


Справка - декларация за загуби в сектор "Зърнопроизводство"
Кандидати, подали за подпомагане над 300 ха доказват загуби за стопанската година – 01.10.2022 г. до 30.09.2023 г. За целта кандидатите, заявили за подпомагане площ над 300 ха, които не се облагат по реда на чл. 29, ал. 1, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, подават справка - декларация (по образец, генериран в СЕУ). Справката - декларация, следва да бъде изготвена и подписана от ръководител на предприятието и съставител на финансов отчет, по смисъла на Закона за счетоводството. В нея следва да са отразени данни за стопанската година – 01.10.2022 г. до 30.09.2023 г. по отделно за всяка култура, както следва:
1. Преки разходи: разходи за горива, разходи за семена, материали, препарати за растителна защита, торове и др., разходи за заплати и социални осигуровки – работници и механизатори, разходи за ренти, разходи за амортизация, разходи за услуги.
2. Приходи: приходи от продажба на продукция, приходи от субсидии, нереализирана продукция.