Z6_PPGAHG8001MG606AJJF98A24P0
Z7_PPGAHG8001MG606AJJF98A2IH4

ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЩЕТЕНИЯ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РМС №434 ОТ 2023 ГОДИНА И СТРОЕЖА НА АВТОМАГИСТРАЛА "РУСЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО"

Дата на публикуване: 29.06.2023
Последна актуализация: 27.09.2023

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ

          Уведомява собствениците на имоти, отчуждени за изграждане на Обект „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040“ в участък „Обход на гр. Бяла“ от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе, че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка ОББ АД по сметката на Областна администрация – Русе полагащите им се парични обезщетения. Те са постановени с влязлото в сила Решение № 434/15.06.2023 г. на Министерски съвет. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията започва да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт - РМС № 434/15.06.2023 г е влязъл в законна сила, включително и чрез приключила съдебна процедура.
    
          Документите могат да се подават на място в гишето на Областна администрация – Русе в Центъра за административно обслужване на пл. „Свобода“ № 6 или по пощата чрез лицензиран пощенски оператор.        

       

          За целта е необходимо заинтересованите лица да представят в Областна администрация - Русе следните документи:

І. За физически лица:

1.Заявление по образец – Приложение № 1;

2. Скица – оригинал;

3. Документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;

Забележка: Представените решения на поземлени комисии, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

4. Актуално удостоверение за наследници, при починал собственик – оригинал;

5. Нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;

6. Документ от нотариус удостоверяващ дела и размера на обезщетението в лева, в случаите, когато не може да се изготви споразумителен протокол, определящ дяловете на всички наследници – в оригинал;

7. Актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляра – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;

8. Влязло в сила съдебно решение – ако е приложимо;

9. Декларация за съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – по образец – Приложение № 3;

10.Декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец – Приложение № 4;

11. Декларация за липса на тежести върху имота – по образец – Приложение № 6.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

ІІ. За юридически лица:

1. Заявление по образец – Приложение № 2;

2. Скица – оригинал;

3. Документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверен препис;

Забележка: Представените решения на поземлени комисии, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

4. Влязло в сила съдебно решение – ако е приложимо;

5. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата на юридическото лице – оригинал;

6. Декларация удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по образец – Приложение № 5;

7. Декларация за липса на тежести върху имота – по образец – Приложение № 7.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

 

 


 

РМС №434 ОТ 2023 ГОДИНА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОЕЖА НА АВТОМАГИСТРАЛА "РУСЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО"

 

         Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала ,,Русе-Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040“, в участък „Обход на гр. Бяла“ от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе, подробно описани в Решение № 434.

          С Решение № 660 на Министерския съвет от 2022 г. Обект „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е обявен за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС и за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

          Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имотите - частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.