Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ В СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Дата на публикуване: 30.04.2023
Последна актуализация: 06.06.2023

В ход е процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а финалните резултати ще станат ясни в края на септември. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003-а работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един от тези принципи е участието на децата в собственото им развитие и закрила – не като обект, а като фактор. Според областния управител на Русе Анатоли Станев инициативата е значима, защото по този начин младите хора ще разберат, че тяхното мнение е важно и така те ще допринесат за изграждането на едно наистина активно гражданско общество. Целта на този Съвет е подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.
Съставът на Съвета на децата се формира от по един представител на всички 28 административни области, като има и 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, в следните четири направления: членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищнотото и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца, както и индивидуални кандидатури. Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:
Активност, креативност, толерантност,  ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии,  ориентираност към резултати, организаторски умения, доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта, умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта, а също и възможност за пътуване без придружител /не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа/.
Относно избора на деца бежанци следва: детето да е получило международна закрила и да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.
Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.
При кандидатстването е необходимо, детето да има настоящ адрес на територията на някоя от общините на територията на област Русе, а също така да попълни формуляр за кандидатстване и кратко мотивационно писмо. Прилагането на Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин е изграден ефективен механизъм за детско участие с представителност на местно и национално ниво. Благодарение на включването на областните управители и кметовете в страната се гарантира, че всички деца получават равен достъп до участие в Процедурата. Кандидатстването на общинско ниво е до 24 май, като до 15 юни трябва да е приключила процедурата на местно ниво. След това областният управител назначава регионална комисия, която до 30 юли също трябва да направи оценка на постъпилите кандидатури. Накрая следва и националната процедура. 
Условията за кандидатстване и необходимите формуляри може да намерите тук:
 

CHILD 2023 1
FORM 1
Дата на публикуване: 30.04.2023

REGLAMENT 1
Дата на публикуване: 30.04.2023