Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

 

Настоящата информация се предоставя във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. (наричан по долу "Регламента") за извършваните от Областна администрация Русе дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

 

1. Данни за администратора и за контакт с него.

Областна администрация Русе, (наричана по долу OA Русе) е юридическо лице, което е администратор на личните данни, които се обработват за изпълнение на нормативно установено задължение и упражняване на официални правомощия в съответствие с чл. 6, nap. 1, б. "в" и "д" от Регламента, които са предоставени на Областен управител на област Русе и Областна администрация Русе, с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, П.К. 7000. Сградата е под постоянно видеонаблюдение и физическа охрана, осигурявана от Специализирано звено „Контрол и охрана на обществения ред“ към Община Русе.

На посоченият по-горе адрес може да изпращате искания до OA Русе като администратор на данни или лично да подадете исканията си в „Център за административно обслужване и информация” на Областна администрация – Русе, находящ се в сграда на OA Русе- етаж I (партерен етаж). Исканията си може да отправяте и на електронна поща: governor@ruse.egov.bg, или да изпращате по факс: +359 82 820 092.

По въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, може да се обърнете към определеното длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт: телефон: 082 812 223; факс 082/ 820-092; ел. поща governor@ruse.egov.bg

 

2. Категориите лични данни, които се обработват в Oбластна администрация Русе са два вида -обикновени и специални.

Обикновени лични данни са:

- свързани с физическата идентичност на лицата - три имена, постоянен и настоящ адрес, ЕГН, номер на личната карта, орган и дата на издаването й, електронен адрес, телефон;

    свързани с икономическата идентичност - имотно и финансово състояние, участие и/или притежание на дялове, ценни книжа в дружества, наличие на публични задължения, данъчен идентификационен номер;

-   свързани със социалната идентичност - образование, трудова дейност, гражданство;

    свързани със семейната идентичност - семейно положение, родствени връзки.

 

Легитимацията Ви в административното производство в общия случай изисква само данни, свързани с физическата идентичност (в заявленията обикновено се попълват три имена, адрес и телефон за връзка).

Специалните лични данни се наричат още "чувствителни" и са:

    разкриват расов или етнически произход;
    политически възгледи;
    религиозни или философски убеждения;
    членство в синдикални организации;
    генетични данни и биометрични данни;
    данни за здравословното състояние;
    данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

 

 

Обработването на обикновените лични данни е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

    субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;
    обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
    обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
    обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
    обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
    обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете – не се прилага за обработването, което се извършва от публични органи при изпълнението на техните задачи.

 

Обработването на специални лични данни се забранява, освен ако:

    не сте дали своето изрично съгласие за обработването им за една или повече конкретни цели, (не се прилага когато в националното или европейско право се предвижда, че забраната не може да бъде отменена от лицето;
    обработването е необходимо за изпълнение на задълженията или упражняването на специални правомощия на администратора, или за осъществяване на правата Ви по силата на действаща нормативна хипотеза;
    обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни Ваши интереси или такива на друго физическо лице, когато съответният субект е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
    обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от Вас;
    обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции или е по искане на съдилищата в качеството им на право раздаващи органи;
    обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание европейското или национално право, извършва се съразмерно на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните Ви права и интереси;
    обработването е необходимо в контекста на съображения от обществен интерес в областта на колективното здраве, като защитата срещу сериозни международни заплахи за здравето;
    обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели при зачитане правото на защита на данните.

При упражняване на правомощията си OA Русе обработва лични данни на физически лица, основно в изпълнение на свои законови задължения - основание за обработване на данни по чл. 6, nap. 1, б. "в" и "д" от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, OA Русе обработва лични данни на основание чл. 6, пap. 1, буква "в" от Регламента на кандидати за работа, служители (вкл. лицата наети по трудово или гражданско правоотношение) и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 

4. Категории получатели на данни извън Oбластна администрация  Русе.

Извън OA Русе лични данни на физически лица, предоставили ги на администрацията могат при необходимост (законово основание, задължение, нормативно изискване, данни за извършено нарушение, договор) да се разкриват пред:

    публични органи - НАП, НОИ, МВР, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление, държавни агенции, централни и териториални структури на изпълнителната власт;
    на обработващ лични данни - банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения; куриерски фирми и пощенски оператори - за нуждите на осъществяване на кореспонденция, IТ компания, поддържаща информационната система, изпълнители/подизпълнители по договор служба трудова медицина и др.

 

5. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни OA Русе обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудово-правни, служебни и осигурителни отношения, както и данните в регистрите на служителите в OA Русе.

 

6. Права на физическите лица - субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламента, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

    Право на достъп - Субектът на данни има право да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и друга информация. Администраторът предоставя копие от личните данни, които са в процес на обработване;
    Право на коригиране на неточни или непълни данни - Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
    Право на изтриване (правото да бъдеш забравен) - Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените в чл. 17 от Регламента основания;
    Право на ограничение на обработването - Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването, когато се прилага някое от посочените в чл. 18 от Регламента основания;
    Право на преносимост на данните - Субектът на данните има право да поиска преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламента;
    Право на възражение - Субектът на данните има право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламента;
    Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране - OA Русе не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране на потребителите на административни услуги или договорните партньори на ведомството. (По смисъла на Регламента "профилиране" означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице - за анализиране или прогнозиране на негови лични предпочитания, интереси, поведение)

Горните права може да упражните чрез отправено искане до OA Русе (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на OA Русе.

 

7. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламента, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд Русе.

 

8. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

OA Русе не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации. Ако законово изискване или друга причина наложат обратното, ще бъдете уведомени персонално или чрез съобщение на интернет страницата на администрацията.

 

9. Последствия за потребителите на услуги - физически лица, при непредоставяне на лични данни.

Ако сте потребител на административна услуга в Областна администрация Русе непредставянето на минимално изискуемите лични данни, които да Ви легитимират надлежно, ще предизвика прекратяване на производството поради нередовност.