Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СТАРШИ ЕКСПЕРТ

Дата на публикуване: 22.05.2023
Последна актуализация: 22.05.2023

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - РУСЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост ”


На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията,  чл. 27 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 10а, ал. 1  и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1, чл. 13, ал. 1  и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № 2-95-00-228/18.05.2023 г. на Областния управител на Област Русе.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • минимална образователна квалификационна степен – бакалавър;
 • минимален професионален опит – 1 година, придобита за дейности в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;
 • минимален ранг  за заемане на длъжността  – V-ти младши,  в случай че има придобит такъв;
 • минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 1300 лева; Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно действащите нормативните актове /Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация/.

 

Допълнителни умения и квалификация за заемане на длъжността:

 • предвид характера на работата по длъжностна характеристика, заемащия длъжността е необходимо да притежава професионална квалификация в областта на техническите науки, утвърдени в класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с постановление на Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г.
 • компютърна грамотност – MS Office, правно-информационни системи и друг специализиран софтуер или бази данни с правна информация.

 

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство:

 • българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 по образец от НПКПМДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС по образец;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител /ако има такъв/

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавните имоти от физически и юридически лица на територията на областта.
Следи за правилното и законосъобразно ползване на имоти   - държавна собственост и извършва проверки за фактическото им състояние и начина на ползването им, при необходимост със съдействието на служители от другите звена на администрацията, съобразно спецификата на случая.
При владеене или държане на държавен имот без основание, уведомява писмено директора на дирекция АКРРДС, като описва установените обстоятелства, прилага доказателства и ги предоставя на главен юрисконсулт за провеждане на процедура по чл.80 от ЗДС.
Отговаря за счетоводно заведените ВиК активи, публична държавна собственост и участва при извършване на инвентаризацията им.
Изпълнява дейности, свързани с установяване на данни за фактическото, правното и техническото състояние и срока на експлоатационна годност на ВиК активите публична държавна собственост.
Изпълнява дейности, свързани с окомплектоване на изискуемата документация, необходима за съставяне на актове за държавна собственост на ВиК активите, публична държавна собственост, имащи характер на недвижими имоти.
Участва при приемането на направените от ВиК ООД инвестиции, свързани с ВиК активи, публична държавна собственост.
Предоставя информация на дирекция АПОФУС за настъпилите промени в собствеността и начина на управление на имотите държавна собственост под управление на ОУ.
Разглежда и предлага становища по преписки, свързани с промени в устройствени планове и/или кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащи имоти, държавна собственост.
Изпълнява дейности, свързани с установяване на данни за фактическото, правното и техническото състояние на имотите -  държавна собственост, под управление на областен управител на област Русе.
Разглежда и предлага становища по преписки, свързани с инвестиционно проектиране, строителство и ремонт, свързани с имоти, държавна собственост.
 Извършва необходимите фактически действия и изготвя съответните проекти на административни актове (заповеди, решения, удостоверения, предписания и др.) във връзка с предоставяните от областния управител административни услуги в направление „Регионално развитие и устройство на територията“ .
Изпълнява дейности и инициативи за регионално развитие в областите пространствено развитие, устройство на територията, строителство, инфраструктура, транспорт и енергетика.
Разглежда и подготвя отговори на предложения, молби, сигнали и жалби по проблеми, засягащи държавната собственост.
Участва в работата на ведомствени и междуведомствени комисии, касаещи държавната собственост.

 

Място и срок за подаване на документи:

1. Лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в Областна администрация Русе - пл. Свобода № 6, “Център за административно обслужване и информация” в 10 (десет) дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса.

 2. По електронен път на адрес: delo@ruse.egov.bg в 10 (десет)  дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Допълнителна информация във връзка с конкурса ще се публикува:

На електронната страница на областна администрация Русе: www.ruse.egov.bg, секция „Конкурси“ ще бъдат качени образци на заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и на декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.