Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Дата на публикуване: 18.12.2023
Последна актуализация: 18.12.2023


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността ”

 

          На основание чл. 44, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и проведения съгласно Заповед № 2-95-00-569/10.11.2023 г. на Областния управител на Област Русе конкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” се получи крайно класиране, както следва:

          1. Виктор Георгиев Великов – 26,25 точки
          2. Константин Веселинов Шопов – 26,04 точки

 

          Председател на конкурсната комисия:      ______ /п/ ______
                    
                                                    /Ивелина Пенчева – Директор на дирекция „АПОФУС“/
    

 


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 


ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността ”


          На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията,  чл. 27 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 10а, ал. 1  и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1, чл. 13, ал. 1  и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед № 2-95-00-569/10.11.2023 г. за обявяване на конкурс.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • минимална образователна квалификационна степен – бакалавър;
 • минимален професионален опит – 2 години, придобити за дейности в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;
 • минимален ранг  за заемане на длъжността  – ІV-ти младши,  в случай че има придобит такъв;
 • минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 1600 лева; 

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно действащите нормативните актове /Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация/.

 

Допълнителни умения и квалификация за заемане на длъжността:

 • предвид характера на работата по длъжностна характеристика, заемащия длъжността е необходимо да притежава професионална квалификация в областта на техническите науки, утвърдени в класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с постановление на Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г. / комуникационна и компютърна техника, електроника, електроника, автоматика/;
 • опит в управление и поддръжка на компютърни системи, хардуер и софтуер, опит в инсталацията и поддръжката на компютърна мрежова инфраструктура, комуникационни мрежи и централи, мултимедийна техника.

 Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство:

 • българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Начин за провеждане на конкурса:

 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 по образец от НПКПМДС;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС по образец;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител /ако има такъв/.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Поддържа компютърните и информациони мрежи, системи и съоръжения на администрацията, занимава се с развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията;
 • Следи за състоянието и сигурността на компютърната техника и мрежа и предотвратява опити за неправомерно проникване на неоторизирани потребители;
 • Консултира служителите при работа с компютърните системи, софтуера и периферните устройства;
 • Изготвя ежемесечно архив на данните от сървъра на областната администрация;
 • Обновява периодично антивирусния софтуер и извършва ежеседмични проверки на компютърните системи за наличие на компютърни вируси;
 • Предприема мерки за повишаване нивото на мрежовата и информационната сигурност;
 • Възстановява работоспособността на компютърното оборудване и компютърната мрежа при евентуален отказ. Своевременно уведомява сервизите за поддръжка на компютърното оборудване и копирните машини;
 • Премества и конфигурира компютърните системи на служителите при нужда;
 • Своевременно подава заявка до доставчика за доставка на консумативи, подмяна на същите, както и оказва съдействие на доставчика при зареждане с консумативи и профилактика на копирната техника;
 • Подпомага дейностите по реализиране на програмата за електронно управление на правителството и административното обслужване;
 • Сканира снимков материал и публикува информация в интернет-страницата на Областна администрация на област Русе;
 • Изготвя и поддържа актуален електронен регистър на наличните в администрацията компютърни конфигурации;
 • Участва или изготвя нови, и участва и актуализира процедури, инструкции и др. документи във връзка със СФУК в областта на компетенциите си;
 • Изготвя, подава и променя  онлайн заявки към Министерски съвет за доставка на софтуер – продукти за нуждите на  областна администрация – Русе;

Място и срок за подаване на документи:

 1. Лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в Областна администрация Русе - пл. Свобода № 6, “Център за административно обслужване и информация” в 10 (десет) дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса.
 2.  По електронен път на адрес: delo@ruse.egov.bg в 10 (десет)  дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Допълнителна информация във връзка с конкурса ще се публикуват:

      На електронната страница на областна администрация Русе: www.ruse.egov.bg, секция „Конкурси“ ще бъдат качени образци на заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и на декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.