Допуснати кандидати до конкурс за длъжност старши експерт

Дата на публикуване: 11.05.2022
Последна актуализация: 12.05.2022

Основна структура на герб на Република България


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

Дата, час и място на провеждане на теста:

19.05.2022 г. от 09,30 часа в Зала №613, ет.6 на Областна администрация Русе.

 

Дата, час и място на провеждане на интервюто:

19.05.2022 г. от 13,30 часа в Зала №613, ет.6 на Областна администрация Русе.

 

При явяването на теста кандидатите да представят документ за самоличност – лична карта.


ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост ”


На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията,  чл. 27 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 10а, ал. 1  и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 1, чл. 13, ал. 1  и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № 2-95-00-218/18.04.2022 г. на Областния управител на Област Русе.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- минимална образователна квалификационна степен – бакалавър, област на висше образование -  право;
- минимален професионален опит – 1 година;    
- минимален ранг  за заемане на длъжността  – V-ти младши;
- минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: 1000 лева; Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно действащите нормативните актове /Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация/.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- компютърна грамотност – MS Office, правно-информационни системи и друг специализиран софтуер или бази данни с правна информация;
- юридическа правоспособност;
- българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 по образец от НПКПМДС;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС по образец;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копие от документ за придобита юридическа правоспособност;

- копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- копия от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител /ако има такъв/

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага областния управител при осъществяване на правомощията му по административния контрол.
Координира и подпомага работата на органите на изпълнителната власт на територията на областта и взаимодействието им с местната власт.
Изготвя предложения до Административен съд за прогласяване на незаконосъобразността  на решенията на общинските съвети.
Изготвя и предлага проекти на заповеди за отмяна на незаконосъобразни актове на кметовете на общините на територията на областта.
Осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт.
Проучва, анализира и обобщава резултатите от делата, по които е осъществил процесуално представителство.

Място и срок за подаване на документи:

1. Лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в Областна администрация Русе - пл. Свобода № 6, “Център за административно обслужване и информация” в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса.

 2. По електронен път на адрес: delo@ruse.egov.bg в 14 (четиринадесет)  дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Допълнителна информация във връзка с конкурса ще се публикуват:

На електронната страница на областна администрация Русе: https://ruse.egov.bg,  секция „Конкурси“ ще бъдат качени образци на заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и на декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.