Z6_PPGAHG800HID90QNCRBKIV12T6
Z7_PPGAHG800HID90QNCRBKIV12R2

CAF 2013

Дата на публикуване: 21.11.2021
Последна актуализация: 21.11.2021


Областна администрация - Русе внедрява Общата рамка за оценка – CAF 2013
 

Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка /CAF/ в администрациите” се реализира от Института по публична администрация, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Интегрирането на CAF ще обхване общо 48 администрации до края на 2018 година, сред които 20 общини, областни управи, министерства и агенции и други институции. Обучени ще бъдат близо 700 служители и 40 консултанти.

Общата рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея. Чрез CAF администрацията получава възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, за набелязване и реализиране на мерки за подобряване на дейността й в различни сфери.

Внедряването на Общата рамка за оценка – CAF /Common Assessment Framework/ в областната администрация стартира през месец май 2018 година. Първоначалната фаза на процеса ще продължи шест месеца, а целта е оценка на ефективността и ефикасността в работата на институцията. През втория етап, на база извършената оценка, ще бъдат разработени и приложени организационно-технически мерки за оптимизиране на неефективните процеси в работата на администрацията. Прилагането на модела CAF ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които тя постига.

Запознайте се детайлно какво представлява CAF