Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ РУСЕ (2023-2024)

Дата на публикуване: 02.03.2023
Последна актуализация: 02.03.2023

Областна администрация – Русе предлага за обществено обсъждане проект на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Русе (2023-2024).
Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Русе е разработена съгласно изискванията на чл. 196, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование. В основата ѝ са залегнали изготвените анализи на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в осемте общини на територията на областта.
Настоящият стратегически документ е разработен в синхрон с перспективите, заложени в актуални стратегически документи на европейско, национално и регионално ниво, в унисон с националните образователни политики, в процес на партньорство и координация между отговорните институции и заинтересованите страни в област Русе.
Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в срок до 20 март 2023 г. на официалния e-mail на администрацията:  governor@ruse.egov.bg.

Проект на стратегията може да прочетете тук.
 

STRATEGY 1
Дата на публикуване: 02.03.2023