Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство

Дата на публикуване: 18.04.2024
Последна актуализация: 14.05.2024

Имам удоволствието да Ви уведомя, че от 23 март до 31 юли 2024 година тече срок за подаване на заявления в Областните дерик;ции на Държавен Фонд "Земеделие" по постоянен адрес, адрес на управление  
по Държавна помощ "ПОМОЩ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СЕКТОР РАСТЕНИЕВЪДСТВО"

Цел на помощта:
Насърчаване на микро-, малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на овощни, зеленчукови (полски и оранжерийни), етерично-маслени и медицински култури, тютюн, зърнени (пшеница, ечемик и царевица)  и маслодайни (слънчоглед и рапица) култури, за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица.


Помощта се предоставя под формата на заплащане на част от застрахователни премии  на земеделски стопани, производители на зърнени, маслодайни, етерично-маслени и медицински култури, овощни и зеленчукови култури и тютюн при застраховане на първична селскостопанска продукция.

Срок за представяне на застрахователни полици в отдели „ПСМП” на ОД на ДФ ”Земеделие”– до 30 август 2024 г.
Срок за сключване на договорите между земеделските стопани и ДФ „Земеделие“до 20 работни дни след представяне на застрахователните полици в отдели „ПСМП” на ОД на ДФ ”Земеделие”, с изключение на случаите по т. 8.3. от настоящите указания, при спазени условия за допустимост на подпомагането.
Срок за изплащане на средстватадо 10 работни дни след сключване на договора между земеделския стопанин и ДФ „Земеделие“.

SHEMA_ZASTRAHOVKI.pdf
Sporazumenie_safinansirane_zastrahovatelni+premii-2024_Obrazec.doc
REGISTAR_zastrahovatelni+kompanii-2024_.docx
palnomoshtno_zastrahovki_FL_2024.doc
palnomoshtno_zastrahovki_UL_2024.doc