Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Министерство на труда и социалната политика стартира процедура за получаване на офертни предложения

Дата на публикуване: 07.10.2022
Последна актуализация: 10.10.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА:

      За получаване на офертни предложения за възмездно придобиване и избор на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България - градове от райони на планиране по NUTS-2 - за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика” (наричан по-долу за краткост „Проекта”), съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.
     Целта на процедурата е да бъдат закупени общо 6 (шест) броя недвижими имоти с оглед изпълнението на Проекта - по 1 (един) брой недвижим имот в един от посочените градове от всеки район на планиране по NUTS-2 на територията на Република България

      С пълния текст и условията на процедурата може да се запознаете от следния линк:

Срокът за подаване на документи във връзка с процедурата е удължен до 11.10.2022 година.

Първоизточник на обявата - Министерство на труда и социалната политика