Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Публични консултации за определяне на състава на Районна избирателна комисия - Русе във връзка с провеждането на избори за Народно събрание, насрочени за 2 април 2023 година

Дата на публикуване: 02.02.2023
Последна актуализация: 02.02.2023

О Б Я В Л Е Н И Е
относно провеждане на консултации за назначаване на Районна избирателна комисия – Русе за произвеждане на избори за
Народно събрание, насрочени за 02 април 2023 г.
 


    На 05.02.2023 г. (неделя) от 14,00 часа в Зала № 1 на І (първи) етаж в Областна администрация – Русе на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6 ще се проведат публични консултации във връзка с определяне състава на Районна избирателна комисия – Русе за произвеждане на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.
     Настоящото обявление е публикувано съгласно чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, като с него се отправя покана до представителите на парламентарно представените партии и коалиции за участие в консултациите при Областния управител на област Русе. В консултациите могат да участват и други партии, които не са парламентарно представени.                                         

     Представителите на съответните политически партии и коалиции следва в срок до 16:00 часа на 03.02.2023г. да депозират в деловодството на Областна администрация – Русе необходимите документи съгласно чл. 60, ал.3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 1584-НС/02.02.2023г. на ЦИК. Предложените за членове на РИК – Русе лица следва да отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

    Консултациите ще се проведат в условия на публичност и откритост с присъствие на граждани и медии според капацитета на залата.