Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приема документи за подпомагане в сектор „Пчеларство“ за 2023 година

Дата на публикуване: 19.07.2023
Последна актуализация: 19.07.2023

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

        Държавен фонд "Земеделие" уведомя, че от 17  до 26 юли 2023 година със Заповед № 03-РД/2928 от 5.07.2023 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) се отваря приема по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2023 година.

 

    За 2023 година финансовият ресурс по интервенциите е в размер на 10 091 365 лева.

 

    На интернет страницата на ДФЗ е публикуван наръчник за кандидатстване по интервенциите в сектора на пчеларството, в който детайлно са описани подпомаганите интервенции и дейности, условията за допустимост, общи изисквания, финансова помощ и ред за подаване на заявление.
    Публикувана е и заповед на министъра на земеделието и храните съдържаща списък с разходите/активите, за които има определени референтни цени за финансовата 2023 г. Към датата на подаване на заявлението за подпомагане за включените в списъка разходи/активи, кандидатът представя една оферта. За всички останали разходи/активи, за които няма определени референтни цени се представят три съпоставими оферти.

 

    С всички цитирани документи и наръчника за кандидатсване може да се запознаете на официалния сайт на Държавен фонд "Земеделие".

 

    ДФЗ-РА напомня на кандидатите, че с промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), който е в сила от 01.01.2023 г., всички земеделски стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане, следва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ). През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ. Кандидатите по интервенциите в сектор „Пчеларство“ също ще подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП).
   ДФ „Земеделие“  приканва всички бенефициери, които нямат регистрация в СЕУ, да се регистрират.