Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Решение № 744 на Министерския съвет от 20.10.2023 г. за отчуждаване на имоти във връзка със строежа на Автомагистрала ,,Русе-Велико Търново“

Дата на публикуване: 25.10.2023
Последна актуализация: 26.10.2023

          Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала ,,Русе-Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040“, в участъци от км 40+071 до км 49+497, от км 55+780 до км 56+372, от км 58+122 до км 59+657, от км 69+696 до км 70+788, от км 70+788 до км 72+379, от км 72+379 до км 74+741 и от км 74+741 до км 76+040, на територията на област Русе, подробно описани в Решение № 744 на Министерския съвет от 20 октомври 2023 г.
          С Решение № 660 на Министерския съвет от 2022 г. Обект „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ е обявен за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС и за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
          Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имотите - частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.